Η διεύθυνση της ιστοσελίδας του εργαστηρίου τεχνολογίας και αντοχής υλικών έχει αλλάξει.
Μετάβαση στην νέα διεύθυνση

 

The website of the Laboratory of Technology & Strength of Materials has changed.

Visit the new website.